قاسم بن الحسن شهادت نوحه به دیدن من حسن آمدحسین خدایاری

"سربند"
نظر کرده به ما - به چشم مادری
که زهرا میدهد - لباس نوکری
برای ماتم / پسر تو به شور و به شینیم
الهی اربعین / همه زائر قبر حسینیم ۲
یامهدی! عجل علی ظهورک ۳ مولا

 

شکسته در گلو - همین آخر نفس
به فریادم برس - فتادم از نفس
ببین از کینه ی / پدرم چه به روز من آمد
صدایت میزدم / که به دیدن من حسن آمد ۲
حسین جان عمو حسین ۳ حسین

 

در این خونابه و - در این بغض گلو
دم آخر نما - تو با من گفتگو
شده دامادیم / که نصیب من اینهمه سنگ است
کشیده قامتم / به تنم زره اینهمه تنگ است ۲
حسین جان عمو حسین ۳ حسین

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]