رقیه سادات شهادت نوحه مرا گم کرده ایحسین خدایاری

مرا گم کرده ای - در این صحرا چرا
سری بابا بزن - به این ویرانسرا
شب وصلم رسید / که سرت روی دامنم افتاد
ز قرآنت پدر / دو سه آیه ی کوثرت افتاد ۲
حسین جان! یا ابتا ۳ حسین

 

کجا مانده پدر - دو دست و پای تو
نشسته زخم و خون - روی لبهای تو
چهل منزل پدر / روی ناقه به سلسله بودم
ز پا افتاده ام / که اضافی قافله بودم ۲
حسین جان! یا ابتا ۳ حسین

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]