فاطمه الزهرا کوچه نوحه خمیده شاخه های طوبیمحسن حنیفی

سربند:
چادر اوست - شکوه بندگی
نام زهراست - شعار زندگی ۲
به رشته‌‌ چادر زهرا / دخیل بسته ایم محکم
تمام هستی به فدای / سیده زنان عالم
سیده ی نساء عالمین
فاطمه ی امیرمومنین ۲

 

ای شکوهت - شکوه نُه فلک
روضه خوان - خزان تو فدک ۲
خمیده شاخه های طوبی / به یاد قد کمانی تو
گریه کند فدک برای / لحظه خطبه خوانی تو
سیده ی نساء عالمین
فاطمه ی امیرمومنین ۲

 

بین خطبه - بهشت آرزو
واژه واژه - فقط علی بگو ۲
علی است پادشاه عالم / دُرج عفاف و ملکه تو
زنده شده است نام حیدر / به خطبه های فدک تو
سیده ی نساء عالمین
فاطمه ی امیرمومنین ۲

 

بال و پر در - دل قفس زدی
بین کوچه - نفس نفس زدی ۲
برای روی نیلی تو / گرفته روضه گوشواره
قباله پاره شد و یا که / بند دلی شده است پاره
سیده ی نساء عالمین
فاطمه ی امیرمومنین ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]