علی المرتضی عید غدیر بدون نغمه جگر داشتاحسان نرگسی

از زیر و بم جهان خبر داشت علی
زیر قدمش دُّر و گهر داشت علی

هنگام خطر جای پیمبر خوابید
جای خلفا نیز جگر داشت علی

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]