عبدالعظیم حسنی ولادت سرود سيدالكريمی وارث مجتبايیحبیب باقرزاده

پر پرواز من شده هوايی تو
می رسم محضرت ای آقا
قبله گاه تهران مرقد زيبای تو
به فدای لطفت بی همتا
مثل / مجتبی صاحب جودی و كرامتی
اومد / با وجود تو به شهرری چه بركتی
داری / به محبان حسن ويژه عنايتی
منم عبد اين در - تويی آقا سرور
هميشه می مونم - براتون يه نوكر
شدم همسايه تون - چيه از اين بهتر 2
( سيدی مولا ) 4

 

ری شد از قدوم سبز تو پر ستاره
تو قرار قلب عاشقايی
سيدالكريمی وارث مجتبايی
افتخار شهرری شمايی
ماهی / كه از اوج آسمون اومدی رو زمين
آقا / تو شدی برای شهر ما مث نگين
میگم / زير لب دوباره اين نوای دلنشين
شدم امشب مست - كرم اين آقا
می پرم تا صحن و - حرم اين آقا
ميخونم امشب باز - به دم اين آقا 2
 ( سيدی مولا ) 4

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]