علی اکبر شهادت زمینه ولدی ولدیسید حمید رضا حسینی

افتاده به روی خاک / مؤذن از مأذنه
داره زیر دست و پا / پسرم جون میکَنه
ولدی ولدی ...
(صورت روی صورتت - میذارم علیِ من
جونم به لبم رسید - اینقدر دست و پا نزن) ۲
علی الدنیا، ولدی بعدک العفا ۴
 
 
میچکه خون ای علی / از تار گیسوی تو
شبیه مادر شده / این زخم پهلوی تو
ولدی ولدی
(با کینه ی مرتضی - با نیزه تو رو زدن
مونده جای نیزه ها - حتی رو لب و دهن) ۲
علی الدنیا، ولدی بعدک العفا ۴
 
 
چیزی نمونده ازت / علی چقدر کم شدی
به زیر سر نیزه ها / چقدر تو درهم شدی
ولدی ولدی
(تابوت تو اکبرم - آخر شد عبای من
میخنده سپاه کفر - به این گریه های من) ۲
علی الدنیا، ولدی بعدک العفا ۴
مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]