حسین الشهید گودال قتلگاه زمزمه این همه نیزهاحسان نرگسی

یه گودال و
این همه نیزه / این همه شمشير / این همه غارت
یه پیراهن
این همه دعوا / این همه غوغا / آه از این غربت ۲
سر پیراهن تو جنگیدن // بهت خندیدن ۲
العطش های تو رو نشنیدن // بهت خندیدن ۲
روی زخم تو نمک پاشیدن // بهت خندیدن ۲

 

یه آقا و
این همه مرکب / روبه رو زینب / شد تنش پامال
یه نامرد و
خنجر کهنه / روبه رو مادر / اومده گودال ۲
نانجیب می زد تو رو با کینه // نشست رو سینه ۲
نمیگه خواهر تو می بینه // نشست رو سینه ۲
سینه ی تو چقدر سنگینه // نشست رو سینه ۲

 

یه خواهر که
وسط گودال / بین اون جنجال / شده آواره
یه خواهر که
جلویِ چشماش / رو تنِ داداش / نیزه می باره ۲
زینبت میون نامحرم هاس // کجایی عباس ۲
پیکر حسین رو خاک صحراس // کجایی عباس ۲
برای غارت خیمه غوغاس // کجایی عباس ۲

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]