حمزه سیدالشهدا شهادت بدون نغمه ﻣﯿﺎن ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺳﺮآﻣﺪی ﺣﻤﺰهعلیرضا خاکساری

ﻣﯿﺎن ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺳﺮآﻣﺪی ﺣﻤﺰه
ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ و ﻣﺮدی زﺑﺎﻧﺰدی ﺣﻤﺰه
درون ﺳﯿﻨﻪ ی ﺧﻮد ﻧﻮر ﻫﺎﺷﻤﯽ داری
ﻋﻤﻮی ﺧﻮب ﻋﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪی ﺣﻤﺰه

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]