حمزه سیدالشهدا شهادت بدون نغمه ﺗو ﺷﯿﺮ ﺑﯿﺸﻪ ی ﻏﺰوات ﻣﺤﻤﺪیعلیرضا خاکساری

آﺋﯿﻨﻪ ای و از ﺟﻠﻮات ﻣﺤﻤﺪی
ﺗو ﺷﯿﺮ ﺑﯿﺸﻪ ی ﻏﺰوات ﻣﺤﻤﺪی
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﺰب ﺧﺪا از ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ
ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮت "ﺻﻠﻮات ﻣﺤﻤﺪی"

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]