فاطمه الزهرا شام غریبان نوحه از سنگ غسلت ای گلمحسن حنیفی

"سربند نوحه"
ای که بود فرش رهت بال جبرئیل
نور چادرت / نور نیرین
به رشته ی چادر تو بسته ام دخیل
مادر حسن / مادر حسین
یاس به خون تپیده - ای سرو قد خمیده
صدیقه شهیده ۲
مظلومه شهیده ۴

 

سوره ی قدر و نور من، سرّ هل اتی
ماه خانه‌ی / شاه لافتی
آیه به آیه شستشو میدهم تو را
پیش زینب و / پیش مجتبی
باغی پرا از بنفشه - باشد مقابل من
خون میچکد ز جسمت - خون میشود دل من
مظلومه شهیده ۴

 

شکسته قامت علی روبروی تو
سخت بگذرد / شستشوی تو
آب چگونه من بریزم به روی تو
سخت بگذرد / شستشوی تو
از سنگ غسلت ای گل - خونابه گشته جاری
حیدر تو را بشوید - با حال شرمساری
مظلومه شهیده ۴

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]