عبدالله بن الحسن شهادت زمزمه عمو رو دوره كردنعلی صالحی

عمه نيگا كن / عمو رو دوره كردن
يه عده دارن / با خنده بر مى گردن
مگه ميشه طاقت بيارم
همَش ميگم پس من چى كارم
بذار برم شايد بتونم
نيزه رو از گلوش دَرآرم ۲
صبر ديگه بسه - خيلى بى كَسه
شمر بى حيا - داره مى رسه
واى عمو حسين ۴

 

مى بينى عمه / مادرتم توو راهه
فقط عموم نيست / بابام توو قتلگاهه
هل من معينشو شنيدن
همه به مقتلش رسيدن
اميد اجداد تو هستم
دير برسم سرو بريدن ۲
زير شمشيره - داره مى ميره
من اگه نرم - آبروم ميره
واى عمو حسين ۴