علی الرضا زیارت بدون نغمه زیارت مخصوصهرضا رسولی

ماییم و دل و عنایت مخصوصه
یک کوه گناه و رحمت مخصوصه

صد شکر که شد قسمت ما هم امسال
یک بار دگر زیارت مخصوصه

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]