فاطمه الزهرا بستر زمینه ای جوونِ قد کمونمابوالفضل آلوئیان

نگو یه روز زهرا میخوای ازم جداشی
سخته برام تو بین بستر باشی
علی بیاد / بالا سرت / اما تو نتونی از جا پاشی ۲
مهربونِ - نیمه جونم
ای جوونِ - قد کمونم
پاشو زهرا که این روزا عزیزت بی حبیبه ۲
پاشو زهرا که حیدر بین این مردم غریبه ۲
فاطمه - یا زهرا ۴

 

سه ماهه که پی صدای خندَتَم
توو حسرت اون چهره تابندَتَم
واسه علی / فدا شدی / فاطمه جونم شرمندَتَم ۲
ای عزیزِ - بهتر از جون
جون حیدر - رو نپوشون
نکنه بین کوچه سیلی خوردی ‌رو میگیری ۲
نکنه تو زمین خوردی داری پهلو میگیری ۲
فاطمه - یا زهرا  ۴

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]