فاطمه الزهرا شهادت واحد ، نوحه پيام فاطميهرضا تاجیک

شروع فاطميه / شروع شور دلهاست
به هر  پرچم / به خط غم / نشان نام زهراست 2
دو عالم خيره ى - قيامش مى شود
فداى نهضت - امامش مى شود
مدد زهرا مدد زهرا مدد يا فاطمه 2

 

پيام فاطميه / پيام جان نثاريست
پر از نور و / پر از شور و / تب حيدر مداريست 2
ز نام فاطمه است - شكوه ذوالفقار
ندارد شيعه جز - جلالش اعتبار
مدد زهرا مدد زهرا مدد يا فاطمه 2

 

به زير سايه ى اوست / پناه فاطميون
منم سربا/ز گمنامِ / سپاه فاطميون 2
شده قلبم پر از - اميد فاطمه
الهى كه شوم - شهيد فاطمه
مدد زهرا مدد زهرا مدد يا فاطمه 2

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]