فاطمه الزهرا هجوم به خانه وحی زمینه افتاده بود نفس علىعلی صالحی

"سربند"
آماده شيد ، براى عزاى مادر ۲
دعوت شديم ، شباى عزاى مادر ۲
باز فاطميه - باز آتيش و دود
باز شرم على - از روى كبود
(مادر واى) ۴

 

افتاده بود ، نفس على توو آتيش ۲
هيچ كس نبود ، كه بريزه آب رو آتيش ۲
از بغض على - بى غيرت پست
با ضربه پا - پهلو رو شكست
(مادر واى) ۴

 

تا بسته شد ، توى خونه دست حيدر ۲
ديدن شكست ، توى كوچه دست مادر ۲
با ضرب غلاف - افتاد رو زمين
مولاى همه - شد خونه نشين
(مادر واى) ۴

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]