فاطمه معصومه رحلت زمزمه فرق قم و کوفهعبدالله باقری

گریز روضه ت
 فرق دو تا شهره / فرق قم و کوفه است
گریز روضه ت
سخته آخه بی بی / روضه ی مکشوفه است
مردم قم با منّت -*- از آب و نون سُفره ت
تبرّکی میبُردن
برای زینب امّا -*- از خونه ی کنیزا
خرما و نون آوردن
سمت نجف خضوع کرد // خطبه شو تا شروع کرد
انگار علی رو دیدن
از خوف پس لرزه ها // با سر رو نیزه ها
کلامش و بُریدن

 

گریز روضه ت
فرق دو تا شهره /فرق قم و شامه
گریز روضه ت
تفاوت گُل با / سنگِ روی بامه
قم به تو کرد احترام -*- کوچه ها شد ازدحام
محمل تو پرده داشت
دیگه کسی دف نزد -*- یک نفرم کف نزد
پا رو غرورت نذاشت
با عزّت آوردنت // طول نکشید بُردنت
از صبح ِ زود تا غروب
نبُردنت توو بازار // ندیدی دیگه آزار
با نیزه و سنگ و چوب

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]