حسن المجتبی شهادت زمزمه كُشتى مادرم رورضا تاجیک

به جون مادرم - ازت نمى گذرم
بردار پاتو از - چادر مادرم
حيف كه قدت ازم - نامرد! بلندتره
برو  يه كم عقب - ناموس حيدره
غيرت مگه ندارى / حرمتشو نگهدار
مگه نمى بينى كه / با سر خورد به ديوار
چه ضربه اى زدى كه / شكسته زير ابروش
كُشتى مادرم رو / لگد نزن به پهلوش
اى مادر جوونم * جوون قد كمونم ۲

 

خونه از اينوره - كجا دارى ميرى  
مى كُشى تا كه دست - به پهلو مى گيرى
مادر تو رو خدا - بلندشو از زمين
بگو مدد على - امير مومنين
چند قطره خون كنارِ / معجر تو نشسته
بشكنه دستايى كه / گوشوارتو شكسته
باور من نميشه / چطورى زنده موندم
خودم خاكاى روى / چادرتو تكوندم
اى مادر جوونم * جوون قد كمونم ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]