علی السجاد شهادت زمزمه مثل جهنمرضا تاجیک

اين زندگى برام - مثه جهنمه
هر روز و ماه من - مثه محرمه
نفس كشيدنم - با روضه مى گذره
هنوز دلم پيش - يه جسم بى سره
هميشه چشماى من / خيره به ظرف آبه
هميشه توى گوشم / ناله هاى ربابه
هنوز توو قلب خستم / يه دنيا آه و درده
هنوز اميد دارم كه / عباس برمى گرده
امون از اين غريبى ۴

 

هيچوقت كنار نرفت - از جلوى چشام
غصه ى كوفه و - خاطره هاى شام
توو آتيش ستم - بال و پرم مى سوخت
آتيش رو عمامه ام ... - موى سرم مى سوخت
بى غيرتاى شامى / دستاى مارو بستن
پيشونى بابامو / رو نيزه ها شكستن
توو كوچه‌هاى غربت / ماها رو دوره كردن
نامردا نون و خرما / سمت ما پرت مى كردن
امون از اين غريبى ۴

 

كشته منو غم - سر رو نيزه ها
گريه ام مى گيره از - شام پر از بلا
رد روى تنم - رد كبوديه
اين يادگاریِ - دست يهوديه
غرورمو شكستن / بگم كه چى شنيدم
خواهرامو ميون / بزم شراب مى ديدم
بى حرمتى مى كرد و / دلش رو راضى مى كرد
پيش سر بابامون / شطرنج، بازى مى كرد
امون از اين غريبى ۴

 

نميشه كه گرفت - جلوى اشكامو
تنهايى مى دادم - تلقين بابامو
كاش سه شبانه روز - تنش رها نبود
كاش به روى تنش - جای عصا نبود
تنش رو بوريا بود / براش كفن نذاشتن
براى جسم بى سر / يه پيرُهن نذاشتن
رگاى پاره رو من / به روى خاک گذاشتم
لبامو از رو حنجر / يه لحظه برنداشتم
امون از اين غريبى ۴

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]