علی السجاد شهادت زمزمه خاک و آذراحسان جاودان

دیگه بریدم / هر چی شنیدید و من آخه دیدم
دیگه بریدم / من مردی ام که یه عمر آه کشیدم
دیگه بریدم / من داد عمه م رو توو شام شنیدم
ای وای از می - از کعب نی - وای از آزار
وای از اون شلوغی بازار

 

ای داد بیداد / آخه مگه میره این دردم از یاد
ای داد بیداد / از اون یهودیِ توو کوچه فریاد
ای داد بی داد / با سنگ سر بابام از نیزه افتاد
نیش و دشنام - سنگِ از بام - خاک و آذر
سوخت دل و عِمامه و معجر

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]