فاطمه الزهرا شهادت شور ، زمینه آرامش دل خستمداود قاضی

سلام مادر / اومدم دوباره زیر پرچم عزات
سلام مادر / اومدم تا باشم توی جمع نوکرات
سلام مادر / سلام مادر
اومدم - با دل خون و چشمای ترم
اومدم - با دعاهای خیر مادرم
اومدم - که تو ببینی پای حیدرم
مادره منی * سایه ی روی سر منی
هم پناه اول من و * هم پناه آخر منی

 

یا زهرا / اسم تو میشه آرامش دل خستم
یا زهرا / ذکر تو شده تسکین قلب شکستم
یا زهرا / یازهرا
سایتون - همیشه باشه مادر رو  سرم
خاک پا-تو میکشم به چشمای ترم
همیشه - مدیون لطفت هستم مادرم
قلب منه جات * بال ملک فرش زیر پات
سینه زنی افتخارمه * ممنونتم واسه ی دعات
مادر منی ...

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]