دفاع مقدس مدافعان حرم بدون نغمه شیر مرد مدافعان حرممحمد حسین رحیمیان

ای فدایی قهرمان حرم
پر گرفتی در آسمان حرم
پیش زینب به یاد ما هم باش
شیر مرد مدافعان حرم

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]