قاسم بن الحسن شهادت نوحه نقل دامادیحسین خدایاری

یاد جد تو داغی / بر دل تو گذارد
جای اشک از دو چشمت / روز و شب خون ببارد
فدای دلت - که شد بی شکیب
بخوان روضه ی - امام غریب
ز قتلگه و - ز شیب الخضیب - حسین
(عزیز زهرا ۳ حسین) ۲

 

بر رخ تو نقاب و / شد عمامه سر تو
و ان یکادی بخواند / عمه پشت سر تو
ز لعل لبت - بریزد عسل
شود رزم تو - چو ضرب المثل
به یاد یل نبرد جمل - حسن
(عزیز زهرا ۳ حسن) ۲

 

خاک گرم بیابان / سفره شادی تو
سنگ کینه ز هر سو / نقل دامادی تو
ز پشت فرس - فتادی چرا
رسیدم دگر - مزن دست و پا
دم آخرت - به لب کن صدا - حسن
(عزیز زهرا ۳ حسن) ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]