عبدالله بن الحسن شهادت نوحه نترسم من از کوفیانحسین خدایاری

یاد جد تو داغی / بر دل تو گذارد
جای اشک از دو چشمت / روز و شب خون ببارد
فدای دلت - که شد بی شکیب
بخوان روضه ی - امام غریب
ز قتلگه و - ز شیب الخضیب - حسین
(عزیز زهرا ۳ حسین) ۲

 

دیدمت ای عمو جان / بین چنگ سپاهی
بی کس افتاده ای و / مانده در قتلگاهی
رها کن دگر - مرا عمه جان
نگو جان من - به خیمه بمان
به میدان ببین - شده نیمه جان - حسین
(عمو حسینم۳ حسین) ۲

 

آتش عشق تو زد / در دل من زبانه
بر روی جسم پاکت / میشوم جاودانه
نترسم عمو - من از کوفیان
قیامت کند - همین نوجوان
سرم با سرت - رود بر سنان - حسین
(عمو حسینم۳ حسین) ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]