فرزندان زینب کبری شهادت نوحه دو تن پهلوانحسین خدایاری

یاد جد تو داغی / بر دل تو گذارد
جای اشک از دو چشمت / روز و شب خون ببارد
فدای دلت - که شد بی شکیب
بخوان روضه ی - امام غریب
ز قتلگه و - ز شیب الخضیب - حسین
(عزیز زهرا ۳ حسین) ۲

 

آمده وقت رزم / این دو سرباز مکتب
سوی میدان روانه / دسته گلهای زینب
دو تن پهلوان - به کف ذوالفقار
ز خیمه شده - به مرکب سوار
فدایی تو - دو عاشق تبار - حسین
(اخا حسین جان۳ حسین) ۲

 

عهدشان در ره دوست / رسم دُردی کشان بود
که امیری حسینٌ / آخرین حرفشان بود
چه با افتخار - شده لاله گون
دو دسته گلم - ببین غرق خون
ز خیمه دگر - نیایم برون - حسین
(اخا حسین جان۳ حسین) ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]