رقیه سادات شهادت نوحه ای پدر کن نظارهحسین خدایاری

یاد جد تو داغی / بر دل تو گذارد
جای اشک از دو چشمت / روز و شب خون ببارد
فدای دلت - که شد بی شکیب
بخوان روضه ی - امام غریب
ز قتلگه و - ز شیب الخضیب - حسین
(عزیز زهرا ۳ حسین) ۲

 

دست بسته به روی / خاک ویران نوشتم
ای چراغ شب من / شد خرابه بهشتم
شده دخترت - به غم مبتلا
سرت پیش من - تن تو کجا؟
مرا هم ببر - زشام بلا - حسین
(رسیده بابا ۳ حسین) ۲

 

ای پدر کن نظاره / بر سپیدی مویم
رد سیلی که مانده / جای بوسه به رویم
نپرسی تو از - من و معجرم
من از عمه هم - خمیده ترم
ز سنگ عدو - شکسته سرم - حسین
(رسیده بابا ۳ حسین) ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]