مسلم بن عقیل شهادت نوحه جان مسلم فدایحسین خدایاری

یاد جد تو داغی / بر دل تو گذارد
جای اشک از دو چشمت / روز و شب خون ببارد
فدای دلت - که شد بی شکیب
بخوان روضه ی - امام غریب
ز قتلگه و - ز شیب الخضیب - حسین
(عزیز زهرا ۳ حسین) ۲

 

میشود کاروانت / سوی صحرا روانه
آن همه نوجوان و / آن همه نازدانه
سلامٌ علی - امامِ الهدی
حلام کن و - به کوفه میا
سرت میرود - روی نیزه ها - حسین
(میا به کوفه ۳ حسین) ۲

 

شهر حیدر برایت / پر شد از مکر و حیله
جان مسلم فدای / غصه های عقیله
دگر زینبت - نماند صبور
ببیند سرت - به کنج تنور
سکینه شود - شکسته غرور - حسین
(میا به کوفه ۳ حسین) ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]