قاسم بن الحسن شهادت نوحه شهادت شیرینمحسن حنیفی

روضه ی / تو مظهر آب حیات
تشنه ی / لب تو شد آب فرات
تشنه ی / زیارتم ای تشنه لب
السلام / علی الشَفاه الذّابلات
موکب موکب تا خدا
تا شهر کرببلا
لیتنا کنا معک - شعار ما
سیدنا یا حسین ۳ یا حسین

 

چون عسل / شهادتش شیرین شده
با حنا / ی خون رخش تزئین شده
گیسویش / میان پنجه ی گرگها
گفتن / مصیبتش سنگین شده
با دست مغیره ها
در کوچه ای بی هوا
پهلویش زخمی شده - به کربلا
واويلا واویلتا ۳ واویلتا

 

نعل اسب / برای کشتنش شد سهیم
کشته شد / پس از بلاهای عظیم
سهم از او / تمام سنگ ها برده اند
غرق زخم / شده کریم بن کریم
قاسم میزد دست و پا
زهرا را میزد صدا
میرود سرش به روی نیزه ها
واويلا واویلتا ۳ واویلتا

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]