قمر بنی هاشم شهادت زمزمه شاه علقمهعلی صالحی

آقام اباالفضل / تو شاهى ما ذليلت
مشكل گشايى / ارمنى هم دخيلت
آينه ی فاتح حنينى
همه اميد عالمينى
امامِتم دلگرمه با تو
تو كاشف الكرب حسينى ۲
شاه علقمه - ماه فاطمه
پاى روضه هات - جون بدم كمه
يا ابوفاضل ۴

 

نه آبى مونده / نه بارونى مى گيره
چى كار بايد كرد / يا قمرالعشيره
يه مشكى افتاده روى خاک
از ديدنش دل ميشه صد چاک
توو خيمه بچه ها گذاشتن
بدنهارو رو خاک نمناک ۲
يابن بوتراب - اى خداى آب
داره جون ميده - بچه ی رباب
يا ابوفاضل ۴