علی اکبر شهادت زمزمه بالا بلند باباعلی صالحی

چه ريخت و پاشى / جمع كردنش آسون نيست
يه جورى كشتن / كه ديدنش آسون نيست
هى مى‌چينم اما نميشه
توو يه عبا كه جا نميشه
دنبال تيكه ها مى گردم
يه چند تائيش پيدا نميشه ۲
ميوه ی دلم - كل حاصلم
بردنت شده - تنها مشكلم
واى على على ۴

 

پاشو عزيزم / بالا بلند بابا
نذار كه دشمن / به من بخنده بابا
جون كندنت زمينگيرم كرد
داغ جوون خيلى پيرم كرد
با دست نشون دادن باباتو
لشكر كوفه تحقيرم كرد ۲
مصطفاى من - خوش صداى من
بى تو مى شكنم - اى عصاى من
واى على على ۴