قاسم بن الحسن شهادت زمزمه قاسمت داره مى ميرهعلی صالحی

بيا زيارت / بابام پيشم نشسته
برس به دادم / استخونام شكسته
چشام همش سياهى ميره
ديگه صدام داره مى گيره
عجله كن بيا عمو جون
كه قاسمت داره مى ميره ۲
يابن مرتضى - جان مجتبى
لِه شده تنم - با عبات بيا
اى عمو حسين ۴

 

ممنونتم كه / نذاشتى نااميد شم
اجازه دادى / منم برم شهيد شم
شيرين‌تر از عسل همينه
بابام داره منو مى بينه
الهى راضى باشه از من
خنده روى لباش بشينه ۲
من فدا سرت - جون مادرت
قاسمو ببر - پيش اكبرت
اى عمو حسين ۴

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]