رقیه سادات شهادت زمزمه خيلى ديره بابايىعلی صالحی

ديگه چه فايده / خيلى ديره بابايى
اومدى اما / نمى بينم كجايى
ديگه چه فايده زنده باشم
به پات نمى تونم كه پاشم
تنهايى اومدى قبول نيست
عمو كجاست؟ پس كو داداشم؟ ۲
قربون چشات - خونيه لبات
با سر اومدى - مى ميرم برات
بابايى حسين ۴

 

همَش عذابه / چرا آروم بگيرم
كنيز مى خواستن / حق ميدى كه بميرم؟!
دل خوش بودم به ديدن تو
دل خوش به عطر پيرَن تو
دلم مى خواس كه بندازم باز
دستامو دور گردن تو ۲
پيكرت كجاس - مادرت كجاس
از كسى نپرس - معجرت كجاس
بابايى حسين ۴