مسلم بن عقیل شهادت ، آغاز محرم زمزمه سلام عزاى اربابعلی صالحی

سلام محرم / سلام عزاى ارباب
سلامِ زهرا / به نوكراى ارباب
هركى به روضه ها رسيده
هر كى لباس سياه پوشيده
يادى كنه از اونكه امسال
ماه محرمو نديده ۲
رحمت خدا - بر قديميا
گريه كردن و - ياد دادن به ما
سيدى حسین ۴

 

تموم مردم / عهدشونو شكستن
هيچ كى نمونده / به روم درارو بستن
كسى رو جز طُوعه ندارم
خوب مى دونم تمومه كارم
بچه هامم به دست اونكه
حكمتو داده مى سپارم ۲
تشنه بى قرار - از بالاى دار
داد زدم حسين - هيچ کَسو نيار
سيدى حسین ۴