جعفر الصادق شهادت زمزمه حرمت شکستنرضا تاجیک

دوباره آتیش
توو کوچه این دفعه از / مغیره ای خبر نیست
شکر خدا که این بار / مادری پشت در نیست
یاس علی رو خاک نیست / که شاخه هاش لگدشه
قنفذ نانجیب نیست / که از رو غنچه ردشه
امام حسن صدا میزد - وای مادرم وای مادرم
مغیره بی هوا می زد - وای مادرم وای مادرم
به علی پشت پا می زد - وای مادرم وای مادرم

 

حرمت شکستن
دست آقا رو بستن / توو کوچه ی مدینه
اما کسی با چکمه / نرفت به روی سینه
شمر می نشست رو سینه / دست توو محاسنش برد
یه نیزه ای رسید و / به پهلوی حسین خورد
از روی تل زینب دوید - ای وای؛ زینب دیر رسید
شمر دیگه خنجر می کشید - ای وای؛ زینب دیر رسید  
از پشت سر سرو برید - ای وای؛ زینب دیر رسید