ام البنین رحلت شور عباس منرضا تاجیک

عباس من / بگو با مادرت
كى دست حيدريتو بريده
كى چشماتو / با سه شعبه زده
قد من از غم تو خميده
"اى عزيز جونم"
واى از حرمله   
چشماتو دريد - از اون فاصله
واى از مشک آب
هستم من خجل - از روى رباب
ساقی لب تشنه ۴

 

افتادى از / روى اسب ماه من
گفتن كه صاحب علم افتاد
فرقت شكست / اى پناه حسين
آشوب غم توى حرم افتاد
"اى عزيز جونم"
مشكت پاره شد
زينب ديگه بى - تو آواره شد
بى ياور شدن
زنها بعد تو - بى معجر شدن
اى ماه دلير
واكن چشمتو - زينب شد اسير
ساقی لب تشنه ۴

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]