حسین الشهید شهادت بدون نغمه چشم حسودان سپاه شمرعلی اصغر یزدی

جایی برای گفتن اما نمی ذارند
وقتی که یک لحظه تو را تنها نمی ذارند

چشم حسودان سپاه شمر بی تردید
قد اباالفضل تو را رعنا نمی ذارند

آنان که بر پیراهنت بردند سوء قصد
انگشترت را در دل صحرا نمی ذارند

با این هجوم تیغ و نیزه بر تنت قطعاً
جایی برای بوسه ی زهرا نمی ذارند

آنان برای رأس تو پاداش می گیرند
پس بی جهت سر به سر سرها نمی ذارند

فکری به حال زار زینب کن میان راه
وقتی که یک لحظه تو را تنها نمی ذارند

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]