علی اکبر شهادت زمزمه دل از من بریدی؟عبدالله باقری

پاشو میوه‌ی دل پاشو مرد بابا
پاشو خوب نگا کن که افتادم از پا
نیای من نمیرم پاشو جان زهرا
پاشو ارباً اربا
علی جان / دل از من بریدی که چشمات و بستی؟
تو بودی / عصای منِ پیرمرد که شکستی
چرا هر کجا رو / توو صحرا میبینم / تو هستی؟
علی جان ۴

 

میبینی رمق واسه بابات نمونده
خودش رو ، رو زانو تا اینجا کشونده
می‌خواستم بمیرم دیدم عمه جونت
خودش رو رسونده
عبا‌مو / مثه سفره‌ی نذری پهن کردم اینجا
با عمّه / تو رو می‌چینیم رو عبا عشق بابا
آخه مثل خیرات/ بمیرم که پخشی/ توو صحرا
علی جان ۴

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]