مناجات - - -- - -سوزی نداره دعاهام(ویژه ماه رمضان)رضا تاجیک

منو ببخش، اگه اشكی نمونده تو چشمام 
منو ببخش، اگه سوزی نداره دعاهام
منو ببخش، برای همه پرده دری هام
منو ببخش، برای لحظه های تو خلوت   
منو ببخش،  گناهام بوده از روی غفلت
منو ببخش،  از خودم به تو دارم شكايت
ياغافر الذنب! نامه تباهم
بيا و بگذر از اشتباهم
بعلي ٍ    الهی العفو 4

 

 

منو ببخش، كه اسير ظواهر دنيام         
منو ببخش، بابت بی حيايی چشمام
منو ببخش، برا اشكای چشمای آقام
منو ببخش، چشم روی خوبی تو پوشوندم  
منو ببخش، اگه من سر قولم نموندم
منو ببخش، بی حيايی و به اوج رسوندم
گناه می كردم، منو ميديدی
ولی ز بَندَت دست نكشيدی
بعلي ٍ     الهی العفو 4
.
منو ببخش، اگه اشكی نمونده تو چشمام 
منو ببخش، اگه سوزی نداره دعاهام
منو ببخش، برای همه پرده دری هام
منو ببخش، برای لحظه های تو خلوت   
منو ببخش،  گناهام بوده از روی غفلت
منو ببخش،  از خودم به تو دارم شكايت
ياغافر الذنب! نامه تباهم
بيا و بگذر از اشتباهم
بعلي ٍ    الهی العفو 4

 

 

منو ببخش، كه اسير ظواهر دنيام         
منو ببخش، بابت بی حيايی چشمام
منو ببخش، برا اشكای چشمای آقام
منو ببخش، چشم روی خوبی تو پوشوندم  
منو ببخش، اگه من سر قولم نموندم
منو ببخش، بی حيايی و به اوج رسوندم
گناه می كردم، منو ميديدی
ولی ز بَندَت دست نكشيدی
بعلي ٍ     الهی العفو 4

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]