فاطمه الزهرا شهادت بدون نغمه نام او را برده اندمهدی نظری

اسم اعظم یا علی و اسم اعظم فاطمه ست
بهترین و برترین بانوی عالم فاطمه ست

هرچه در قرآن بگردی یا علی، یا فاطمه ست
کوثر و فرقان و الرحمن و مریم فاطمه ست

از شهیدان که بپرسی نام او را برده اند
فاش می گویم در عالم بهترین دم فاطمه ست

روضه خوان اول کرببلا گرچه خداست
اولین بانی شبهای محرم فاطمه ست

دست پیغمبر نگینی هست که مخصوص اوست
زینت انگشتری دست خاتم فاطمه است

معنی آب حیات آب وضوی فاطمه ست
علت جوشیدن هر روز زمزم فاطمه ست

زینت سجاده زهرا عبای حیدر است
در عوض نقش نگین روی پرچم فاطمه ست

چادر خاکی او کافر مسلمان می کند
پرچم توحید آدم تا به خاتم فاطمه ست

پشت در افتاد تا حیدر نیافتد بر زمین
تا ابد تصویری از یک قامت خم فاطمه ست

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]