فاطمه الزهرا پس از شهادت واحد ، نوحه كجايى مادر منرضا تاجیک

كجايى مادر من / عزيز و دلبر من
بيا امشب/بكش دستِ/نوازش بر سر من ۲
شده بى مادرى - نصيب زينبت
به قلبم حسرت - دعای هر شبت
بيا مادر بيا مادر كه دلتنگ توام ۲

 

من و كم سن و سالى / من و آشفته حالى
كنار سف/ره مانده جا/ى تو مادر چه خالى ۲
به ذكر فاطمه - توسل مى كنم
غم هجر تو را - تحمل مى كنم  
بيا مادر بيا مادر كه دلتنگ توام ۲

 

تو رفتى در جوانى / رخت شد ارغوانى
چرا مادر/به پشت در/شدى قامت كمانى ۲
ببين جاى تو را - چسان پر مى كنم
سرم را روى پات - تصور مى كنم
بيا مادر بيا مادر كه دلتنگ توام ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]