فاطمه الزهرا شهادت ، ولادت بدون نغمه شان آیه ی تطهیرروح الله قناعتیان

سلام حضرت کوثر سلام خیر کثیر
سلام سیده خاتون، سلام عشق امیر

شناسنامه ی تو صبح لیله الاسراست
نزول شان تو شد، شان آیه ی تطهیر

چقدر روز تولد دل از همه بردی
چقدر دل که به دست شما نشد زنجیر

به یمن روز تولد برایت آوردند
فرشته های بهشتی لباسهای حریر

تو نیم زندگیت را شدی نصیب پدر ...
و نیم دیگر  آن را علی، ولی تقدیر ...

کنار حضرت حیدر چه لذتی دارد
فقط تو باشی و آقا، دو لقمه نان و پنیر

سر است از همه ی فرش های کاشانی
میان خانه ی مولا همان دو قطعه حصیر

همین که نیت خنده کنی فرشته شدی
فرشته نه، تو بگو ماه، ماه منیر

برای حضرت حیدر سه روز شیرین بود
ولادت تو، عروسی تو و روز غدیر

تو سهم دار فتوحات شوهرت هستی
به نام نامی تو می زند علی شمشیر

به روزهای نداری چقدر سر کردی
به روزه های پیاپی، به نام خالی و شیر

تو برتر از غزلی، من زیاد کم گفتم
اگر که بد شده بی بی ببخش و خورده نگیر

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]