علی اکبر شهادت نوحه برو میدان ولی آهسته ترحسین خدایاری

شده ماه غم خون خدا
بیا یابن الحسن در این عزا
الا ای منجی و / امید عالمین
به پا کن پرچم / لَثاراتِ الحسین
حسین مظلوم حسین جان 3 حسین

 

خرامان میروی جان پدر
برو میدان ولی آهسته تر
شده وقت نماز / اذان گوی حرم
عصای پیریم / مرو ای اکبرم
علی اکبر علی جان 3 علی

 

نظر کردم به حال مضطرت
فتاده ارباً اربا پیکرت
ببین در احتضار / شده حالم علی
که عمه آمده / به دنبالم علی
علی اکبر علی جان 3 علی

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]