حسین الشهید کاروان اسرا زمینه زينب كعبة الرزايارضا تاجیک

بين صحن مصطفی / عطر كربلا رسيد
آمد نغمه ی بشير / بنت المرتضی رسيد
اگر به دل دارد غم شهنشاه
اگرچه آمد بی ستاره و ماه
چه قهرمانانه رسيده از راه
فدای شور و عشق و غيرتش
فدای صبر و استقامتش
فرياد يا محمدا 2      كه آمده زينب ز كربلا 2
زينب كعبة الرزايا 4

 

می آيد ز راه دور / شير بيشه ی علی
كنده ريشه ی يزيد / او با تيشه ی علی
اگر چه زينب قامتش خميده
اگر چه رنگ و روی او پريده
حماسه ای جانانه آفريده
صدای بالا می رسد به خاک
به پای زينب كلنا فداک
فرياد يا محمدا 2      كه آمده زينب ز كربلا 2
زينب كعبة الرزايا 4

 

جانم با سخنوری / در شام كرده انقلاب
اين بانو گذشته است / از جان در ره حجاب
صدای قلبش ذكر يا ودود است
اگر چه زينب گرم در سجود است
پيام او نابودی يهود است
صدا زده دين زنده با وليست
فقط اميرالمومنين عليست
فرياد يا محمدا 2      كه آمده زينب ز كربلا 2
زينب كعبة الرزايا 4

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]