ام البنین - - -بدون نغمه چشمش به در استاصغر چرمی

این بانوی روضه خوان دلش پر شرر است
از مرحمت همسر خود با خبر است


 شاید که دم مرگ ببيند او را
تا لحظه ی ارتحال چشمش به در است

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]