دفاع مقدس ، امام و رهبری - - -بدون نغمه شکر حق, پیر غلامت علی اکبر داردایمان کریمی

عشق در کشور ما رتبه ی برتر دارد
صدفی خوب ترین است که گوهر دارد
بخت آن قوم بلند است که در هر خانه
مادری یک دو سه تا شیر دلاور دارد
بین انواع درختان چه قدر مشهور است
قد و بالای بلندی که صنوبر دارد
پدری در وسط روضه به اربابش گفت
شکر حق, پیر غلامت علی اکبر دارد

***
استخوان هاش رسیدند قد قنداقه ...
علی اکبر و حالا  علی اصغر دارد
***
جام (سلمان)ی ما را که به هر کس ندهند
گفته بودند که این میکده دفتر دارد
خوب شد اینکه همه اهل علی آبادیم
کشور از نسل علی سید و رهبر دارد

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]